CPIML Liberation Karnataka

CPIML Liberation Karnataka
CPIML LIBERATION KARNATAKA

ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2015

Kannada ML UPDATE 9 / 2015


Kannada ML UPDATE 9/ 2015


 
JA-J¯ï C¥ïqÉÃmï
¹¦L(JAJ¯ï)  ¸Á¥ÁÛ»PÀ ¸ÀÄ¢Ý ¥ÀwæPÉ ¸ÀA¥ÀÄl 18 | ¸ÀAaPÉ 9 | 25 – Feb  24-Mar 02 -2015


©ºÁgÀ gÁdPÁgÀt  
zÀªÀĤvÀ d£ÀvÉAiÀÄ ºÀPÉÆÌvÁÛAiÀÄUÀ¼ÀÄ 
vÀªÀÄä ¥ÀzÀ« vÁåUÀ ªÀiÁrzÀ MA¨sÀvÀÄÛ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À §½PÀ ©ºÁgÀzÀ ªÀÄÄRåªÀÄAwæ ¤Ãw±ï PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¥ÀzÀ«UÉÃjzÁÝgÉ. ¤Ãw±ï PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁf ¹ÃJA fvÀ£ï gÁªÀiï ªÀiÁAjhÄ £ÀqÀÄ«£À ¸ÀAWÀµÀð ªÀÄgÉAiÀiÁVzÀÄÝ «±Áé¸À ªÀÄvÀzÀ ªÀÄÄ£ÀߪÉà ªÀiÁAjhÄ gÁfãÁªÉÄ ¤ÃrzÁÝgÉ. ªÀiÁAjhÄUÉ ©eɦ ¤ÃrzÀ ¨ÉA§® C¸ÀàµÀÖªÁVzÀÄÝ ¤Ãw±ï PÀĪÀiÁgï ªÀiÁZïð 15gÀ M¼ÀUÉ §ºÀĪÀÄvÀ ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃQzÉ. 2014gÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÉÆð£À £ÀAvÀgÀ vÁªÀÅ gÁfãÁªÉÄ ¸À°è¹ ªÀiÁAjhÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄ£ÁßV £ÉëĹzÀ ¤zsÁðgÀ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀªÁVvÀÄÛ JAzÀÄ ¤Ãw±ï PÀĪÀiÁgï ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀgÉ M§â ªÁ¸ÀÛªÀªÁ¢ gÁdPÁgÀtÂAiÀiÁV ¤Ãw±ï PÀĪÀiÁgï ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ ¤tðAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è J£ÀÄߪÀÅzÀÄ J®èjUÀÆ w½¢zÉ. ªÀiÁAjhÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄ£ÁßV £ÉëĹzÀÄÝ RArvÀªÁVAiÀÄÆ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ ¤zsÁðgÀªÁVgÀ¯ÁgÀzÀÄ. MAzÉà PÀ°è£À°è ºÀ®ªÀÅ ºÀQÌUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ®ÄèªÀ vÀAvÀæªÀ£ÀÄß ¤Ãw±ï C£ÀĸÀj¹zÁÝgÉ.
fvÀ£ï gÁA ªÀiÁAjhÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤Ãw±ïPÀĪÀiÁgï ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è C£ÀĨsÀ«¹zÀ ¸ÉÆð£À ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß vÀVθÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀÝgÀÄ. ¸ÉÆðUÉ ºÉÆuÉ ºÉÆvÀÄÛ gÁfãÁªÉÄ ¤ÃqÀĪÀ £ÁAiÀÄPÀgÁV ¸ÀévÀB ©A©¹PÉƼÀî®Ä ¤Ãw±ï AiÀÄwß¹zÀÄÝAlÄ. ¸ÀPÁðgÀªÉà ©ºÁgÀzÀ°è DgÀA©ü¹zÀÝ ªÀĺÁzÀ°vï ¸ÀAPÀxÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁPÁgÀUÉƽ¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ¸ÀévÀB vÁªÉà ¥ÀzÀ« vÁåUÀ ªÀiÁr CvÀåAvÀ ±ÉÆövÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÁzÀ ªÀÄĸÀºÀgï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄ£ÁßV £ÉëĸÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤Ãw±ï d£ÀªÀÄ£ÀßuÉ UÀ½¸À¯Éwß¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀiÁV C¢üPÁgÀ UÀ½¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁAjhÄ ¤Ãw±ï PÀĪÀiÁgï CªÀgÀ PÉÊUÉÆA¨ÉAiÀiÁV ªÀwð¸ÀzÉ vÀªÀÄä ¸ÀéAwPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹ C¢üPÁgÀ £ÀqɸÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀÄÝ ¤Ãw±ï PÀĪÀiÁgïUÉ ¸À»¸À®¸ÁzsÀåªÁVvÀÄÛ.  ©ºÁgÀzÀ°è ªÀĺÁzÀ°vÀgÀ «gÀÄzÀÞ £ÀqÉzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ºÀvÁåPÁAqÀªÀ£ÀÆß ¸ÀªÀÄyð¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝ ©eɦUÉ ºÀoÁvÀÛ£É ªÀiÁAjhÄAiÀÄ°è ¸ÁAPÉÃwPÀªÁV gÁdQÃAiÀÄ ¯Á¨sÀ PÀAqÀħA¢vÀÄÛ. ¥ÀjuÁªÀÄ ¤Ãw±ï DqÀ®Ä §AiÀĹzÀÝ ZÀzÀÄgÀAUÀzÁlªÀ£ÀÄß ©eɦ DqÀvÉÆqÀVvÀÄÛ. DzÀgÉ zɺÀ° ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÀ» C£ÀĨsÀªÀzÀ £ÀAvÀgÀ ©eɦAiÀÄ zsÉÆÃgÀuÉ §zÀ¯ÁVvÀÄÛ. ©ºÁgÀzÀ ¸À¤ßªÉñÀªÀÇ §zÀ¯Á¬ÄvÀÄ.
fvÀ£ï gÁA ªÀiÁAjhÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÁAUÉæ¸ï zsÀÄjÃtgÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ d£ÀvÁzÀ¼ÀPÉÌ ¸ÉÃgÀàqÉAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. ©ºÁgÀzÀ UÀAiÀiÁ-dºÁ£Á¨Ázï ¥ÁæAvÀåzÀªÀgÁzÀ ªÀiÁAjhÄ 1980-90gÀ°è F ¥ÀæzÉñÀzÀ°è £ÀqÉzÀ UÁæ«ÄÃt §qÀd£ÀvÉAiÀÄ ªÀiÁgÀt ºÉÆêÀÄPÉÌ ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQëAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ F CªÀ¢üAiÀÄ®Æè ¸ÀºÀ ªÀiÁAjhÄ zÀªÀĤvÀ d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ºÀPÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ WÀ£ÀvÉUÁV zÀ¤ JwÛzÀªÀgÀ®è. dUÀfêÀ£ï gÁªÀiï ªÀÄvÀÄÛ gÁA«¯Á¸ï ¥Á¸Áé£ï CªÀgÀ ºÁ¢AiÀįÉèà ªÀÄÄ£ÀßqÉzÀ ªÀiÁAjhÄ, PÀ¥ÀÆðj oÁPÀÆgï CªÀgÀ ªÀiÁUÀð C£ÀĸÀj¸À°®è. zÀªÀĤvÀ d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ¸ÁªÀiÁfPÀ WÀ£ÀvÉAiÀÄ §UÉÎ zÀ¤ JvÀÛ®Æ E®è. ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀiÁV ªÀiÁAjhÄ zÀªÀĤvÀ d£ÀvÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV GvÀÛªÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃgÀ¼ÀªÁVzÀݪÀÅ. zÀ°vÀ ºÀvÁåPÁAqÀzÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÊPÉÆÃmïð ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀt«Ãgï ¸ÉãÁzÀ zÀ°vÀ «gÉÆâü, ªÀÄ»¼Á «gÉÆâü gÁdPÁgÀtªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ ¤nÖ£À° C«Ägï zÁ¸ï ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB ¸Áܦ¸ÀĪÀAvÉ ¹¦LJAJ¯ï ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ªÀiÁAjhÄAiÀĪÀgÀ£ÀÄß MvÁ۬ĹzÀݪÀÅ. ¨sÀƸÀÄzsÁgÀuÁ ¸À«ÄwAiÀÄ ¤zsÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀAvÉAiÀÄÆ MvÁ۬ĸÀ¯ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ ªÀiÁAjhÄ F AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÉÃrPÉUÀ½UÉ ¸ÀàA¢¸À°®è. §zÀ¯ÁV ¸ÁªÀiÁfPÀ ±ÉÆõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¸ÀĪÀ ©eɦAiÉÆqÀ£É ¸ÉßúÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ ¸ÁéxÀð gÁdPÁgÀtzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝgÀÄ.
FUÀ ªÀiÁAjhÄ ¤Ãw±ï PÀĪÀiÁgï CªÀgÉÆqÀ£É ¥ÀÄ£ÀB ¸ÉÃgÀÄvÁÛgÉAiÉÄà CxÀªÁ ºÉƸÀ ¥ÀPÀëªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹ ¥Á¸Áé£ï CªÀgÀ ªÀiÁUÀð C£ÀĸÀj¹ ©eɦAiÉÆqÀ£É ±Á«ÄïÁUÀÄvÁÛgÉAiÉÄà PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃQzÉ. ¸ÀzÀåPÉÌ ªÀiÁf vÀªÀÄä DzÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛªÁVj¹zÁÝgÉ. vÀªÀÄä gÁdQÃAiÀÄ ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀévÀB ªÀiÁAjhÄAiÀĪÀgÉà ¤zsÀðj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ E°è ªÀÄÄRåªÁUÀĪÀÅzÀÄ  d£ÀvÉAiÀÄ ºÀPÀÄÌ, ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ gÁdQÃAiÀÄ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è  zÀªÀĤvÀ d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À WÀ£ÀvÉ. d£ÀvÉUÉ «±Áé¸ÀzÉÆæúÀ §UÉzÀ ¤Ãw±ï PÀĪÀiÁgï CªÀgÀ£ÀÄß C¥ÀgÁ¢ü ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¤°è¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä C¢üPÁgÁªÁ¢üAiÀÄ CAvÀåzÀ°è ªÀiÁAjhÄ ¸ÀPÁðgÀ ©ºÁgÀzÀ CªÀPÁ±ÀªÀAavÀ d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À, PÁ«ÄðPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄrAiÀÄĪÀ ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀgÀªÁV PÉ®ªÀÅ ¤zsÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÝgÀÄ. F ¤zsÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¸À®Ä ¤Ãw±ï ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀ ºÉÃgÀ¨ÉÃQzÉ. d£ÀvÁ zÀ¼À EgÀ° ©eɦ EgÀ° JgÀqÀÆ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ ªÀiÁAjhÄAiÀÄ ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ £É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä gÁdQÃAiÀÄ ¯Á¨sÀPÁÌV §¼À¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀàµÀÖ. DzÀgÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ »vÁ¸ÀQÛUÉ QAavÀÆÛ ¨É¯É E®èªÁVzÉ. ªÀUÀð ¸ÀAWÀµÀðzÀ PÀªÀÄÄ夸ïÖ WÉÆõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß JvÀÛgÀPÉÌÃj¹ zÀªÀĤvÀ d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÉUÁV ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀĨÉÃQzÉ.

 ±ÀÆ£ÀåzÀ°è CªÀvÀj¹zÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ
£Á ¢ªÁPÀgÀ

¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdPÁgÀtªÀ£ÀÄß PÁqÀÄwÛgÀĪÀ UÀA©üÃgÀ ¸ÀªÀĸÉå JAzÀgÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ gÁdPÁgÀtzÀ PÉÆgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRåªÁ»¤AiÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄxÀð ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄPÁÌV d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ºÀ¥ÁºÀ¦. E£ÀÆß UÀA©üÃgÀ ¸ÀªÀĸÉå JAzÀgÉ F JgÀqÀÆ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö¸À®Ä, ªÁåSÁ夸À®Ä, ZÀað¸À®Ä ¹zÀÞj®èzÀ MAzÀÄ ¥ÀæeÁÕªÀAvÀ ¸ÀªÀiÁd. EA¢gÁ F¸ï EArAiÀiÁ EArAiÀiÁ F¸ï EA¢gÁ J£ÀÄߪÀ PÁ®ªÉÇA¢vÀÄÛ. DzÀgÉ vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è zÉñÀzÀ d£ÀvÉ F WÉÆõÀuÉUÉ CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. CA¢£À CAvÀå¸ÀA¸ÁÌgÀzÀ°è ¸ÀQæAiÀĪÁV ¥Á¯ÉÆÎAqÀ ¥ÀæeÁvÀAvÀæªÁ¢UÀ¼ÀÄ (?) vÀªÀÄä ¸ÉÆÃUÀ¯Ár ªÀÄÄRªÁqÀªÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ C¢üPÁgÀzÀ UÀzÀÄÝUÉ KjzÀÝ£ÀÄß zÉñÀ PÀArzÉ.. FUÀ CzÉà ±ÀQÛUÀ¼ÀÄ ªÉÆâ F¸ï EArAiÀiÁ EArAiÀiÁ F¸ï ªÉÆâ JAzÀÄ ¥ÀgÁPÀÄ ºÉüÀÄwÛªÉ. MAzÉqÉ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ EwºÁ¸À EgÀĪÀ ¥ÀPÀëªÉÇAzÀÄ ªÀåQÛUÀvÀ DgÁzsÀ£É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ§gÀ¯ÁgÀzÉ gÉõÉä ºÀļÀÄ«£ÀAvÉ vÀ£Àß ¸ÀÄvÀÛ®Æ UÉÆÃqÉ ¤«Äð¹PÉÆAqÀÄ £Á±ÀªÁUÀÄwÛzÀÝgÉ ªÀÄvÉÆÛAzÉqÉ zÉñÀzÀ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ £Ár«ÄrvÀªÀ£Éßà UÀ滸À¯ÁgÀzÀ ¥ÀPÀëªÉÇAzÀÄ DvÀägÀwAiÀÄ ¥ÀgÁPÁµÉ× vÀ®Ä¦ ¸ÀªÁð¢üPÁj zsÉÆÃgÀuɬÄAzÀ DqÀ½vÀ £ÀqɸÀÄwÛzÉ.
»AzÀÄvÀé, PÉÆêÀÄĪÁzÀ, ªÀÄĹèªÀÄgÀ vÀĶÖÃPÀgÀt, eÁw gÁdPÁgÀt, ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£É, ªÀÄvÁAvÀgÀ EªÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß PÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ¤d. DzÀgÉ F  ¸ÀªÀĸÉåUÀ½VAvÀ®Æ UÀA©üÃgÀªÁzÀ ¸ÀªÀĸÉå JAzÀgÉ §qÀvÀ£À, ¤gÀÄzÉÆåÃUÀ, ¤gÀPÀëgÀvÉ, C£ÁgÉÆÃUÀå, C¥Ë¶ÖPÀvÉ, ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À PÉÆgÀvÉ, C¨sÀzÀævÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ªÀivÀÄÛ ¨sÀæµÁÖZÁgÀ. UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ ¥ÉgÉÃqï£À°è ©A©¸À¯ÁUÀĪÀ ¨sÀªÀå ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀĺÁ£ï ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¥ÀgÁPÀÄUÀ¼À ¸Á®ÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ D¼ÀĪÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀtÂÚUÉ PÁtzÀ ªÁ¸ÀÛªÀUÀ¼ÀÄ £À®ÄV ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. ¨sÀªÀå ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉʨsÀ«ÃPÀÈvÀ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ¤®è®Ä £É¯É¬Ä®èzÀ §qÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À DPÀæAzÀ£À ªÀÄÄV®Ä ªÀÄÄlÄÖwÛzÉ.             “ JvÀÛ £ÉÆÃrzÀgÀÆ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀįÉÆAzÀÄ ºÀ¤ E®è” JA§AvÉ ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ ¥ÀgÁPÁµÉ×AiÀÄ £ÀqÀÄªÉ d£ÀgÀÄ ¤Ãj®èzÉ, ¸ÀÆj®èzÉ, C£ÁߺÁgÀUÀ½®èzÉ ¸ÉÆgÀUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ D½éPÀgÀ PÀtÂÚUÉ UÉÆÃZÀj¸ÀÄvÀÛ¯Éà E®è. ºÀ¹zÀªÀjUÉ G¥À£Áå¸À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀĺÁ¥ÀgÁzsÀ JAzÀÄ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ¥Àæ§ÄzÀÞ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ºÀ¹zÀªÀjUÉ G¥À£Áå¸À ªÀiÁvÀæªÀ®è zsÀªÀÄð¢ÃPÉëAiÀÄ£ÀÆß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. WÀgï E®èzÀ d£ÀvÉUÉ WÀgïªÁ¥À¹AiÀÄ ¨sÀæªÀiÁ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀȶָÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. J°èUÉ ªÁ¥À¸ÁìUÀĪÀÅzÀÄ ? ¤Ãj®èzÀ, ¸ÀÆj®èzÀ ZËPÀnÖ£ÉƼÀUÉ !!!
PÀ¼ÉzÀ LzÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ®Æ ¨sÁgÀvÀzÀ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÄ MAzÀÄ d£À¥ÀgÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÁV ºÁvÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. F ºÀ¥ÁºÀ¦ ºÀ®ªÀÅ gÀÆ¥ÀUÀ¼À°è ªÀåPÀÛªÁVzÉ. £ÀPÀì¯ï ZÀ¼ÀĪÀ½,  zÀ°vÀ ZÀ¼ÀĪÀ½, ¥ÁæzÉòPÀ gÁdPÁgÀt, gÁdQÃAiÀÄ¢AzÀ ºÉÆgÀvÁzÀ d£À¥ÀgÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ, ¥ÀævÉåÃPÀvÁ DAzÉÆî£ÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢. F d£ÁAzÉÆî£ÀUÀ¼À £ÀqÀĪÉAiÉÄà JqÀ¥ÀAyÃAiÀÄ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ PÁ«ÄðPÀgÀÄ, PÀȶ PÁ«ÄðPÀgÀÄ, UÁæ«ÄÃt §qÀd£ÀvÉ,  ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ, zÀ°vÀgÀÄ, D¢ªÁ¹UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À CªÀPÁ±ÀªÀAavÀ ªÀ®¸É PÁ«ÄðPÀgÀ£ÀÄß PÉÆæÃrüÃPÀj¸À®Ä AiÀÄw߸ÀÄwÛªÉ. F J®è ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼À D±ÀAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ gÁdQÃAiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ MAzÀÄ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀÅzÉà DVzÉ. DzÀgÉ £ÀªÀ GzÁgÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀwÃPÀgÀt ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ d£À¥ÀgÀ ºÉÆÃgÁlUÀ¼À PÀvÀÄÛ »¸ÀÄPÀĪÀ  MAzÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£Éßà ¨É¼É¹PÉÆAqÀħA¢zÀÄÝ ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß EªÀÄärUÉƽ¹zÉ. eÁUÀwÃPÀgÀt ¸ÀȶָÀĪÀ ¨sÀæªÀiÁ¯ÉÆÃPÀzÀ°è «ºÀj¸ÀĪÀ ¸ÀIJQëvÀ ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ «gÀÄzÀÞ, ¸ÁܦvÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß «zÉÆæúÀ JAzÉà ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ºÉZÁÑUÀÄwÛzÉ. ºÁUÁVAiÉÄà ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß §zÀ°¸ÀĪÀ ªÁAbÉ QëÃt¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉƼÀUÉà EzÀÄÝPÉÆAqÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉUÁV ±Àæ«Ä¸ÀĪÀ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÈwÛ ºÉZÁÑUÀÄwÛzÉ. CuÁÚ ºÀeÁgÉ ªÀÄvÀÄÛ CgÀ«AzÀ PÉÃfæªÁ¯ï F ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ MAzÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀªÁV, ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÁV PÁt¸ÀÄvÁÛgÉ.
JqÀ¥ÀAyÃAiÀÄ ºÉÆÃgÁlUÀ¼À ªÀÄÆ® zsÉåÃAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß §zÀ°¸ÀĪÀÅzÉà DVgÀÄvÀÛzÉ. zÉñÀzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À MqÉvÀ£À, GvÁàzÀQÃAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À §¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ «vÀgÀuÉ EªÉ®èªÀÇ PÉ®ªÉà ¥À槮 ªÀUÀðUÀ¼À PÉʪÀ±ÀªÁUÀzÉ, zÉñÀzÀ ¸ÀªÀĸÀÛ d£ÀvÉUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ £É¯ÉAiÀÄ°è ®¨sÀåªÁUÀĪÀ MAzÀÄ GzÁvÀÛ aAvÀ£ÉAiÉÆqÀ£É JqÀ¥ÀAyÃAiÀÄ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀĨÉÃQzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GvÁàzÀQÃAiÀÄ ±ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß PÉÆæÃrüÃPÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è zÉñÀzÀ ±ÉÆövÀ d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß ¤®ðQë¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ±ÉæÃtÂÃPÀÈvÀ eÁw ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è CAvÀUÀðvÀªÁVgÀĪÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ, ±ÉÆõÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁgÀvÀªÀÄåUÀ¼À£ÀÄß DyðPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £É¯ÉUÀnÖ£À°è «±Éèö¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ d£ÁAzÉÆî£ÀUÀ½UÉ ªÉâPÉ ¤«Äð¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F UÀÄj ¸Á¢ü¸À®Ä JqÀ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ PÁ«ÄðPÀgÀÄ, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ, ±ÉÆövÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ vÀªÀÄä ¸ÉÊzÁÞAwPÀ £É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀÆ CUÀvÀå. ¨sÁgÀvÀzÀ JqÀ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ F ¤nÖ£À°è ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÀÆ gÁdQÃAiÀÄ £É¯ÉAiÀÄ°è ªÉÊ¥sÀ®å JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ.
¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæeÁvÀAvÀæ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è DyðPÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ËºÁzÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¨sÁævÀÈvÀéªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è JqÀ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ±Àæ«Ä¹ªÉ DzÀgÉ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ UÁæ«ÄÃt §qÀ d£ÀvÉ, £ÀUÀgÀzÀ §qÀ d£ÀvÉ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ vÀĪÀÄÄ®UÀ¼À£ÀÄß, UÉÆAzÀ®UÀ¼À£ÀÄß ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀתÁV «±Éèö¸ÀĪÀ°è «¥sÀ®ªÁVªÉ. PÁæAwAiÀÄ ªÀÄÄAZÀÆt ªÀUÀð JAzÀÄ ªÀtÂð¸À¯ÁUÀĪÀ PÁ«ÄðPÀ ªÀUÀðzÀ “ PÁæAw agÁAiÀÄĪÁUÀ° ” JA§ WÉÆõÀuÉAiÀÄ ªÁå¦Û ¸ÀAPÀÄavÀUÉÆArzÀÄÝ, PÁ«ÄðPÀ ªÀUÀðzÀ ºÉÆÃgÁlUÀ¼ÀÄ d£ÁAzÉÆî£ÀUÀ¼À ¨sÁUÀªÁV gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîªÀ°è ¸ÀA¥ÀÆtð «¥sÀ®ªÁVªÉ. PÁæAwPÁj DAzÉÆî£ÀUÀ½UÉ £ÁAiÀÄPÀvÀé ªÀ»¸À¨ÉÃPÁzÀ PÁ«ÄðPÀ ªÀUÀð £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ºÉÆwÛzÀÝgÀÆ ºÉÆÃgÁlzÀ ªÀÄÆ® zsÉåÃAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀתÁV UÀ滸ÀĪÀ°è JqÀ«gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀàµÀÖ. ¥ÀPÀë ¤µÉ× ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀl£ÁvÀäPÀ §zÀÞvÉUÀ¼ÀÄ ªÀåQÛUÀvÀ £É¯ÉAiÀÄ°è ¸ÉÆgÀUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉÆÃgÁlzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄÄV®ÄªÀÄÄlÄÖªÀ ¥Àæw¨sÀl£Á zÀ¤UÀ¼ÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ZËPÀnÖ£À°è QëÃt¸ÀÄvÀÛªÉ CxÀªÁ ªÀÄvÁÛªÀÅzÉÆà ªÁ»¤AiÀÄ°è ¨ÉgÉvÀÄ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃUÀÄwÛªÉ.
F «zÀåªÀiÁ£À¢AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdPÁgÀtzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀȶÖAiÀiÁVgÀĪÀ ±ÀÆ£ÀåªÀ£ÀÄß §®¥ÀAyÃAiÀÄ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ, J£ïfMUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁw PÉÃA¢ævÀ, ¨sÁµÁ PÉÃA¢ævÀ, ªÀÄwÃAiÀÄ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ DPÀæ«Ä¹PÉÆArªÉ. 1960-70gÀ ºÉÆÃgÁlzÀ QrUÀ¼À£ÀÄß ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV ºÉƸÀQºÁPÀĪÀ ¤nÖ£À°è F ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÀÄÝ ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁܦvÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß gÀQë¸À®Ä ¥Àt vÉÆnÖgÀĪÀ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À ¥ÉæÃgÀuÉ, ¥ÉÆæÃvÁìºÀªÀ£ÀÆß ¥ÀqÉ¢ªÉ. F ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ºÀÄlÄÖºÁPÀĪÀ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ½UÉ vÀvÀé ¹zÁÝAvÀUÀ½VAvÀ®Æ ¸ÁܦvÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉƼÀV£À vÀªÀÄä C¹ävÉUÀ¼À£ÀÄß, C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÀÇ, CªÀ±ÀåªÀÇ DUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁVAiÉÄà vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁrzÀ, UÁåmï «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁrzÀ, ¸ÀAWÀ¥ÀjªÁgÀzÀ ¥sÁ幸ïÖ zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁrzÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ, gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ PÁ®PÀæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ¤®ÄªÀÅ §zÀ°¹, gÁdQÃAiÀÄ ²ÃµÁð¸À£À ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ.
«¥ÀAiÀiÁð¸ÀªÉAzÀgÉ F «zÀåªÀiÁ£ÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¥À槮 d£ÁAzÉÆî£À gÀa¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄÄRåªÁ»¤AiÀÄ JqÀ¥ÀAyÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ ¸ÀévÀAvÀæªÁzÀ ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀȶָÀĪÀ°è «¥sÀ®ªÁVªÉ. ZÀÄ£ÁªÀuÁ gÁdQÃAiÀÄzÀ ¨É£ÀßnÖ vÀªÀÄä gÁdQÃAiÀÄ C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß G½¹PÉƼÀî®Ä EzÉà «aÑzÀæPÁj ±ÀQÛUÀ¼ÉÆqÀ£ÉAiÉÄà ªÉÄÊwæ ¸Á¢ü¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ JqÀ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAwPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArªÉ. F ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¸ÉÊzÁÝAwPÀ UÀæ»PÉAiÀÄ PÉÆgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀ gÁdPÁgÀtzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ ªÀÄÆ® PÁgÀt J£ÀߧºÀÄzÀÄ. F ¤nÖ£À°è JqÀ¥ÀPÀëUÀ¼À ªÉÊ¥sÀ®åQÌAvÀ®Æ zÉñÀzÀ PÁ«ÄðPÀ ªÀUÀðUÀ¼À°è£À ¸ÉÊzÁÝAwPÀ PÉÆgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀæ»PÉAiÀÄ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀĪÀÅzÀÄ M½vÀÄ. ¸ÀAWÀl£ÁvÀäPÀ vÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ gÁdQÃAiÀÄ £É¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄgÉAiÀiÁzÁUÀ CgÁdPÀvÉ DªÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. F ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è ¸ÀȶÖAiÀiÁUÀĪÀ ±ÀÆ£ÀåzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ DªÀiï D¢ä ¥ÀPÀë F ±ÀÆ£ÀåzÀ®Æè MAzÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ MzÀV¹zÉ. d£ÀvÉAiÀÄ M¦àUÉ ¥ÀqÉ¢zÉ. DªÀiï D¢ä ¨sÁgÀvÀzÀ §ÆµÁéð ¸ÀªÀiÁd ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉÄà ºÀÄlÄÖºÁQgÀĪÀ MAzÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ. ªÀÄ£ÀéAvÀgÀzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÉÄà E®èzÉ ¥ÀæZÀ°vÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀ MzÀV¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ d£ÀvÉAiÀÄ°è ªÀÄ£É ªÀiÁrgÀĪÀ ¨sÀæªÀĤgÀ¸À£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆÃUÀ¯Ár¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è DªÀiï D¢ä ¸À¥sÀ®ªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ §zÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. §zÀ°¸ÀĪÀ EZÁѱÀQÛAiÀÄÆ PÁtĪÀÅ¢®è. ±ÀÆ£ÀåzÉƼÀV£ÀÆß CªÀPÁ±ÀUÀ½ªÉ. ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄzÀvÀÛ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ JqÀ¥ÀAyÃAiÀÄgÀ DzÀåvÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃQzÉ.ML Update | No.09 | 2015


ML Update
A CPI(ML) Weekly News Magazine
Vol. 18, No. 09, 24 FEB – 02 MARCH 2015


The Exit of Jitan Ram Manjhi and 
the Agenda of Assertion of the Oppressed People in Bihar Politics


​​After nine months of professed 'renunciation' of office, Nitish Kumar has secured his 're-anointment' as the Chief Minister of Bihar. The much awaited showdown between Nitish Kumar and Jitan Ram Manjhi eventually fizzled out rather tamely, as Manjhi tendered his resignation just a little before the scheduled floor test in the Assembly. The support extended by the BJP remained an unused cheque, with its future validity remaining an open question. Nitish Kumar has time till the middle of March to prove his majority.

Kumar now says his decision to resign and hand over power to Jitan Ram Manjhi in the wake of the rout of the JD(U) in the Lok Sabha election of 2014 was an 'emotional' one. Being the calculating and pragmatic politician that he is, Nitish Kumar is not really known for taking 'emotional' decisions. Indeed, the decision to install Jitan Ram Manjhi as the stopgap Chief Minister of Bihar was anything but an 'emotional' gesture. It was a shrewd political move aimed at killing several birds with one stone.

By making Jitan Ram Manjhi the Chief Minister, Nitish Kumar had insulated both his party and government from the immediate impact of the huge defeat suffered in the Lok Sabha elections. He projected himself as a leader who was ready to shoulder responsibility for the defeat. And most significantly, he wanted to convey the message that he was serious about the mahadalit discourse initiated by his government, hoping to claim every credit for 'sacrificing' his own seat of power for a leader coming from the most oppressed and marginalised Musahar caste.

But as Jitan Ram Manjhi began to test Nitish Kumar's calculations with the steady assertion of his new found authority and unmistakable emergence from Kumar's shadow, Nitish Kumar began to panic. The BJP, the party that habitually patronised and defended every massacre of mahadalits in Bihar, discovered great political merit in the symbolism of Jitan Ram Manjhi and got ready to outplay Nitish Kumar in the game he had started with the Manjhi card. But more than anything else, it was perhaps the Delhi election outcome which limited the BJP's options and made sure that the Bihar political drama ended in a rather anti-climactic denouement.

Jitan Ram Manjhi has been a politician of the old Congress school who later switched over to the Janata Dal. He comes from the Gaya-Jahanabad belt of Bihar which witnessed heinous massacres of the rural poor all through the 1980s and 1990s. Manjhi never really spoke out for the dignity, rights and survival of the oppressed people in this turbulent period. Following the political tradition of Jagjivan Ram and Ram Vilas Paswan, and unlike someone like Karpoori Thakur, he never really sympathised with the oppressed poor's battle for social dignity and emancipation.

As Chief Minister, he had the chance to address the basic agenda of the oppressed people. A CPI(ML) delegation met him and asked him to reopen the massacre cases in which the culprits have all been acquitted by the High Court, reinstitute the Amir Das commission whose disbanding had emboldened the Ranvir Sena to resume its campaign of anti-dalit, anti-women violence and initiate measures to implement the recommendations of the Land Reforms Commission. Manjhi did not show any concern for these basic questions of justice, on the contrary he began to hobnob with the BJP, the biggest patron of social injustice and oppression.

Will Manjhi now seek reconciliation with Nitish Kumar to return to the Janata Parivar or will he float a new party and toe the Ram Vilas Paswan line to jump on to the BJP bandwagon? The early indications are he is keeping his options open. Let us leave these speculations to Manjhi who alone can determine his own future political course. What is most important is to reassert the agenda of people's rights, justice and dignity in this new political juncture. Nitish Kumar must be held accountable for betraying the trust the people had reposed in him over his promises of development and good governance.

Towards the very end of its tenure, the Manjhi government took several decisions addressing some of the long-standing demands of Bihar's most deprived and neglected sections of workers and employees. Pressure must be mounted on Nitish Kumar to respect and implement all those decisions. Recent developments have made it abundantly clear that whether it is the Janata Dal or the BJP, both are interested in using Manjhi only as a pawn and the real concerns of Manjhi's community figure nowhere in their scheme of things. The communist banner of class struggle must be held high at this juncture as the real vehicle for the political assertion of the oppressed people.

Red Salute to Comrade Govind Pansare!
Why Are Killers of Pansare and Dabholkar Free?

Veteran CPI leader Comrade Govind Pansare, shot at on 16th February, passed away on 20th February. Two armed men had at him and his wife in front of their house in Kolhapur district when they were returning from their morning walk. His wife Comrade Uma also survived a bullet injury.

Like Narendra Dabholkar, his friend and associate, Comrade Pansare too was a pioneer of the rationalist movement in Maharashtra. Dabholkar too was shot dead on his morning walk in August 2013, following threats by Hindutva terrorist groups. His killers are yet to be caught. Following Dabholkar's murder, Comrade Pansare had stepped up pressure on the government for the passage of the Anti-Superstition Bill.

Who killed Comrade Pansare and why? To understand that, one would have to know his work.

In 1984, Comrade Pansare wrote a popular book called Shivaji Kon Hota (Who was Shivaji) on Chhatrapati Shivaji where he challenged the communal misuse of Shivaji by the saffron brigade. The book has been translated into many languages. The books says, "If there are any buyers for their hatred for Islam they should sell it on their own merit. They should not sell their commodity in Shivaji's name. They should not sell that commodity under the brand of Shivaji. At the same time, the Muslims should not equate Shivaji with his image created by these so-called Shivabhaktas. They should look at history; they should appreciate his attitude to Islam religion. Then only they should make their opinion."

This is how Dhaval Kulkarni summarises the Shivaji who emerges from the book, "Shivaji respected all religions, abolished serfdom, framed pro-farmer policies by doing away with arbitrary powers of local satraps (like Deshmukhs) to collect land revenue, took on established interests, and appointed Dalits and backward classes to prominent positions. In contrast with the modern version of the predatory state, Shivaji also warned his soldiers against 'touching a vegetable stalk in the farms of the ryots (farmers)."

The Hindutva outfits were incensed by him because he ripped apart their hijacking of the historical figure of Shivaji for their anti-Muslim agenda.

Comrade Pansare helped organise and support the movements of a range of workers, especially in the unorganised sector. He was a vocal opponent of the Modi Government and the Fadnavis Government, and scathing in his criticism of the Sangh-BJP's two-pronged strategy of appropriating Gandhi's legacy and celebrating Gandhi's killer Godse.

Filmmaker Anand Patwardhan observed, "In the week leading to his murder, Pansareji had spoken out against the forces that glorify Nathuram Godse and had also spoken about the need to re-investigate ATS chief Hemant Karkare's death in light of the fact that Hindutva had targeted Karkare for his indictment of saffron terror and had the most to gain by his death." Recently, he had been leading an anti-toll tax agitation in Kolhapur.

Hindutva outfits like the Sanatan Sanstha (implicated in Dabholkar's murder as well as in blasts in Thane and Goa), had filed a defamation suit against Pansare, who had accused these organisations of fomenting terrorism. Pansare had even received a letter threatening 'Tumcha Dabholkar Karu' ("We'll do a Dabholkar to you").

Modi has assured now that hatred and violence will not be tolerated. But he is yet to say a word against the killing of Comrade Pansare. And he is yet to take any steps to rein in the organisations like the Sanatan Sanstha, which openly incite hatred against activists like Dabholkar and Pansare.

Apart from Dabholkar and Pansare, RTI Satish Shetty is also among the activists who have been killed in the past few years in Maharashtra. Shetty was murdered in Pune for exposing land grab, and the CBI investigation in the murder has made no headway.

Protests were organised on 16th February by left democratic forces all over Maharashtra, including, Mumbai, Pune, Nagpur and Shrirampur. CPIML (Liberation) activists joined the protests in Mumbai and Pune. In both the places, the protests were organised by around 400 people each, despite the last minute call. In Mumbai, a public agitation was held in which CPIML, Lal Nishan Party, Republican Panther, Bigul Majdoor Dasta and AAP participated. In other places, CPI, CPM and Lal Nishan Party attended the protests in major numbers. The CPI(ML) demanded a judicial inquiry on this matter by a sitting Supreme Court judge.

Delhi Police detained a large number of students from various universities and Left groups as they gathered to protest Comrade Pansare's murder.

Land Grab and the Lie of 'Employment, Development'

The Modi Government's Land Acquisition Ordinance nullifies the need for consent and social impact assessment for land acquisition for industrial corridors, security, rural infrastructure, housing and related infrastructure, and social infrastructure including projects under government and PPP models. This effectively opens the flood gate for land grab without consent by any public/private entity under any pretext! 

The condition under Section 101 of the 2013 law, which requires that land not used for 5 years be returned to the owner, has been altered thus: "The time limit which has been set for a project or 5 years, whichever is later". This opens the doors for real estate mafia to acquire land, sit on it, and then sell it when the land prices have shot up. 

To justify the urgency of this Land Grab Ordinance, the Modi Government has claimed that land acquisition for industry and infrastructure is necessary to generate jobs and promote development. 

The CAG Performance Audit Report on Special Economic Zones exposes the fact that land grab under the 'public purpose' clause has resulted in massive diversion of land for commercial real estate purposes, and that the claims of generating jobs and development have been a big lie. The Land Grab Ordinance is only setting the stage for more scams on the lines of the SEZ Scam, that will loot land and impoverish peasants to fill corporate real estate coffers. 

CAG Report Exposes SEZ Scam : The SEZ Act 2005 (as well as SEZ Acts in states such as Odisha and West Bengal, enacted prior to the 2005 national act) all claimed to be a panacea for 'development'. People's movements resisting land grab for SEZs (at Raigad, Kalinganagar, Nandigram and Jagatsinghpur, and other places) have been met with firing and repression, and been branded as 'enemies' of development and employment-generation. The colonial 1894 Land Acquisition Act facilitated such land grab, deeming that farmers' consent was not needed as long as land was acquired for 'public purpose'. 

The CAG Report lays bare the truth – that the people's movements were right and the pro-corporate Governments were liars. 

The Report observes: 

"Though the objective of the SEZ is employment generation, investment, exports and economic growth, however, the trends of the national databases on economic growth of the country, trade, infrastructure, investment, employment etc do not indicate any significant impact of the functioning of the SEZs on the economic growth.

"Out of 45635.63 ha of land notified in the country for SEZ purposes, operations commenced in only 28488.49 ha (62.42 %) of land. In addition, we noted a trend wherein developers approached the government for allotment/purchase of vast areas of land in the name of SEZ. However, only a fraction of the land so acquired was notified for SEZ and later de‐notification was also resorted to within a few years to benefit from price appreciation. In terms of area of land, out of 39245.56 ha of land notified in the six States, 5402.22 ha (14%) of land was de‐notified and diverted for commercial purposes in several cases. Many tracts of these lands were acquired invoking the 'public purpose' clause. Thus land acquired was not serving the objectives of the SEZ Act." 

To summarize: 

•Vast areas of land were acquired for 'public purpose' SEZs. But most of the land remained unused and were later diverted for commercial real estate purposes. This is a scam of massive proportions, and concerned Chief Ministers and the then Prime Minister ought to be criminally prosecuted for this scam. 

•The CAG report also notes the environmental violations of the coastal Adani SEZ in Gujarat, in which both the then Modi-led State Government and the UPA Government were complicit, and which fisherpeople's and farmers' groups in Gujarat had exposed. 

•The Land Grab Ordinance now again aims to do exactly what the SEZ scam achieved – grab land without peasants' consent in the name of 'public purpose', and divert that land for real estate profits. This is why the five-year time limit for using acquired land is also being scrapped. 

•SEZs fail to generate economic growth, jobs, infrastructure, investment. Those were just lies to justify robbing peasants of land and India of its food security. The same lies are being peddled in favour of the Land Grab Ordinance now. 

•The CAG report also tries to calculate the massive amount spent on SEZs in terms of sops, tax exemptions, and so on (Rs 1.76 lakh crore, according to 83rd Report of Parliamentary Standing Committee on Commerce

•on Functioning of SEZs, June 2007) but recognizes that tax sops are actually even more massive since they were 'hidden' and disguised. 

•In fact SEZs robbed India's poor peasants and adivasis of land, livelihood and jobs on a massive scale. The CAG report indicates the incalculable cost borne by the nation, of this massive loot of jobs, fertile fields, environment villages, lives and food security. 

On 23rd February, on the call of the All India Kisan Mahasabha, gram sabhas all over the country met to pass resolutions demanding scrapping of the Land Grab Ordinance and an end to the moves to curtail MNREGA and Food Security coverage. These resolutions will be submitted to the President of India and Lok Sabha Speaker following the Jan Sansad in Delhi by people's movements on 16th March, following the launch of the All India People's Forum. 


"Demand Fortnight" Observed by Kissan Mahasabha

The Bihar state council of the Akhil Bharatiya Kissan Mahasabha organized protest demonstrations in front of the block headquarters across Bihar between 27 January to 12 February 2015 to demand that the paddy be purchased from sharecroppers and small and medium farmers at Rs 1660 per quintal without having to show the papers of land ownership. Other major demands included- registration, identity cards and kisan credit cards and agricultural loans to all sharecroppers and lease holding farmers, subsidized seeds, fertilizers, and pesticides, fixing of farming rates as the level of the government, loan waivers (government as well as moneylenders'), diesel subsidy, crop damage compensation in case of floods or famine, guarantee of a fixed period of farming without fear of eviction, and roll back of the land grab ordinance. Thousands of farmers and sharecroppers joined the protests.

Protests and meetings were held at Daudnagar (Aurangabad) with strong participation by small and medium farmers demanding elimination of middlemen, compensation for loss of potato crop, and parchas for land occupied on the banks of river Sone. At Arwal and Karpi farmers protested along with 3 and 7 tractors of paddy respectively. Similarly at Kurtha block hundreds of farmers protested along with their paddy. Protests were also held at Chakai block in Jamui district. At Beguserai Khemas, Kisan Mahasabha and CPI(ML) jointly protested in front of the Collectorate and put forward the farmers' demands. On 30 Jan various Left organizations took out a joint protest march in Beguserai. Protests and dharnas were organized at Darauli block in Siwan district, Bairiya block in Western Champaran and Darbhanga district. 

"Paddy purchase fortnight" was observed in Patna district in the form of kisan dharnas in front of block headquarters. A 10 point memorandum was submitted through the BDOs to the Chief Minister. Farmers were mobilized through leaflets and village meetings. These programmes were organized at Naubatpur, Dulhin Bazar, Punpun, Bikram, Sampatchak, Paliganj, Dhanrua, Masauri, Fatuha, Bihata, and Maner. 

A three day kisan jagaran yatra (farmers' awareness journey) was taken out in Hajipur, proceeding through Hajipur, Bidupur, Rajapakar, Desri, Sahdei Bujurg, Jandaha, Mahnar and Patepur blocks and encompassing 48 nukkad/village meetings. On 30 Jan 400 farmers and sharecroppers with their paddy protested at the Hajipur block HQ. A total of 2500 quintal paddy was purchased by the administration on this day. 


Hundreds of farmers protested in Nalanda district on 12 Feb.

The Kisan Mahasabha demanded purchase of paddy up to April 15 and elimination of middlemen. About 500 farmers staged a road block in Dumrao block in Buxar district on 28 Feb. Protests and meetings were organized in Rajpur block on 2 Feb. Between 4 Feb and 11 Feb protests were organized at Nawagarh, Chougai, Kesath, where the speakers pointed out the anti farmer policies of the govt which were responsible for the farmers' woes. 

In Bhojpur, the administration of 9 blocks, namely Jagdishpur, Piro, Tarari, Sahar, Charpokhri, Sandesh, Agiaon, Gadhani and Udwantnagar, had to bow down before the protesting farmers who had come with their paddy, and purchase the paddy at 1660 per quintal. The dhan kharido movement began at Jagdishpur where farmers brought paddy loaded on 37 tractors in a procession from Naykatola crossing to the block headquarters. On 2 Feb around 2000 quintals of paddy was brought to Charpokhri block. On 4 Feb about 225 tractors of paddy were brought to Agiaon block. In Agiaon and Gadhani the farmers stopped all work for 4 days through road blocks and dharnas. In Sahar block sharecropping farmer Mohd. Nasir Hussain sat on an indefinite hunger strike along with his 88 quintals of paddy as the purchase centre in-charge refused to purchase his paddy. On 14 Feb the Kisan Mahasabha organized a huge meeting in support of Mohd. Nasir Hussain. On 15 Feb the BDO gave the assurance of meeting his demands and he ended his hunger strike. 

The dhan kharido andolan has created awareness in the sharecroppers and farmers who are now expressing their anger against the government, middlemen, and administration. 


Struggle against Gang Rape and Murder of Adivasi Girl in Jharkhand continues

On 15 December 2014, two tribal girls employed as cleaning workers in a hotel were gangraped by the employer in the hotel premises in Ramgarh district. One of the girls died due to the injuries caused during the brutal sexual assault. Soon after the incident was brought to light by the fact finding team comprising of CPI(ML) and RYA activists, CPI(ML) and AIPWA have been engaged in a sustained struggle to help the victims obtain justice even as most Jharkhand parties continue remaine silent on this matter. AIPWA National General Secretary Meena Tiwari along with a 15 member AIPWA team visited the village on 4 February, met and spoke with the rape victim and her parents, the parents of the dead victim, as well as other villagers. The team attempted to meet the Jharkhand Chief Minister, chairperson of the Women's Commission, and Minister for Women and Child Development, but none gave the team an appointment. On 6 February AIPWA and RYA staged a dharna at the Ramgarh block headquarters. Addressing the dharna Meena Tiwari said that the poor people and adivasis would give a prompt and fitting reply to the BJP Government. Through the dharna a memorandum addressed to the Chief Minister was submitted to the SDO, demanding among other things- speedy trial, immediate arrest of the two rapists and investigation of the role of the station in charge in trying to shield the guilty, action against the doctor who wrote a false medical report on the death of the victim and compensation for the victims. On 12 February, the Foundation Day of AIPWA, women in large numbers protested in Deogarh, Kodarma, Rajdhanwar, Garhwa, Dumka, Gomiya, and Ranchi, after which the charter of demand was sent to the Chief Minister. It has been decided that if these demands are not met, a protest will be held in front of the CM on 2 March.

Obituary : Prof. Tulsi Ram

Professor Tulsi Ram's untimely demise at the age of 65 years took place on 13 February at Rockland Hospital in Faridabad. Till his last breath he continued his fight against the politics, ideology and culture of communal – religious violence, superstition and social and economic inequalities.

Tulsi Ram joined the left movement by associating with AISF and CPI during his days in Banaras Hindu University. Later he joined JNU and after his finishing his PhD in International Politics, got appointment as a faculty in the same university. Besides engaging in research in Marxism, International Politics, in particular the international politics during the period of Soviet Union, he also studied Buddhist perspectives and Ambedkarism, assimilating his understandings of them in his larger understanding of politics.

Besides being very well grounded in Ambedkarite thought, he remained a Marxist till his last breath. He never resorted to rhetoric or non-constructive criticism of the work culture of Communist parties on the issue of caste. Instead, he used the platforms available to him to present his nuanced understanding and analysis of the caste question. He wanted to resolve this question by engaging in criticism and introspection from within the Marxist organizational structure.

Today, when the Dalit movement is undergoing a great crisis and a deep process of introspection and inner struggle is underway, Prof. Tulsi Ram's absence will be keenly felt. He used to say that one of the most dangerous trends for Dalit movement was the Dalits becoming casteist, and about the politics of BSP he used to say that BSP is making Dalits casteist.

Prof. Tulsi Ram played a significant role in the promotion and development of Dalit literature. His also played a crucial role as the President of Dalit Writers' Association. He explained Dalit literature as the literature of liberation of the entire humankind. As a left activist he remained anti-imperial till the very end. 'CIA- Rajnaitik Vidhwans ka Amriki Hathiyar' (CIA- American tool of Political Demolition), 'The History of Communist Movement in Iran', 'Ideology in Soviet-Iran Relations', and 'Angola ka Mukti Sangharsh' (Freedom Struggle of Angola) are some his prominent works. Prof. Tulsi Ram also edited the magazine 'Ashvaghosh'. In 2012 he was part of the Citizens for Justice for Bathani Tola platform. His demise is an irreparable damage to the culture of rational and dialectical materialist intellectual traditions and the Left-Dalit movements in India.

Edited, published and printed by S. Bhattacharya for CPI(ML) Liberation from U-90, Shakarpur, Delhi-92; printed at Bol Publication, R-18/2, Ramesh Park, Laxmi Nagar, Delhi-92; Phone:22521067; fax: 22442790, e-mail: mlupdate@cpiml.org, website: www.cpiml.org
ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2015

Kannada ML UPDATE 8/2015

ML UPDATE 8/2015 in Kannada - pdf version
Kannada ML UPDATE 8/ 2015

¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÉÄjPÀzÀ° E¸ÁèA zÉéõÀ ªÀÄvÀÄÛ d£ÁAVÃAiÀÄ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ
CªÉÄjPÀzÀ°è EwÛÃZÉUÉ £ÀqÉzÀ AiÀÄĪÀ ªÀÄĹèªÀÄgÀ ªÉÄð£À ºÀ¯Éè ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ »jAiÀÄ £ÁUÀjPÀ ¸ÀÄgÉÃ±ï ¨sÁ¬Ä ¥ÀmÉïï CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀgÀÄ £ÀqɹgÀĪÀ ºÀ¯ÉèAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è E¸ÁèA ©üÃw ªÀÄvÀÄÛ d£ÁAVÃAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉå ªÀÄvÉÆÛªÉÄä G®ât¹zÉ GvÀÛgÀ PÀgÉÆð£ÁzÀ ZÁ¥É¯ï »¯ï ¥ÁæAvÀåzÀ°è zÉÃºï §eÁPÀvï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥Àwß AiÀÄƸÀgï C§Ä ¸ÉʺÁ  ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ¸ÉÆÃzÀj gÀeÁ£ï ªÉƺÀªÀÄäzï C§Ä ¸ÉʺÁ JA§ ªÀÄƪÀgÀ£ÀÄß ©½AiÀÄgÀÄ ºÀvÉå ªÀiÁrzÁÝgÉ. AiÀÄƸÀgï C§Ä ¸ÉʺÁ »d¨ï zsÀj¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß ¸À»¸ÀzÀ ªÀåQÛ F PÀÄlÄA§zÉÆqÀ£É DUÁUÉÎ PÀ®ºÀzÀ°è vÉÆqÀUÀÄwÛzÀÄÝ F ºÀvÉå ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÉ. F ºÀvÉåUÀ¼À£ÀÄß CªÉÄjPÀzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ JA¢£ÀAvÉ ¥ÁQðAUï «ªÁzÀ JAzÀÄ §tÂÚ¸ÀÄwÛzÁÝgÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ E¸ÁèA «gÀÄzÀÞ ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ zÉéõÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀÄwÛ®è. zɺÀ°AiÀÄ°è ZÀZÀÄðUÀ¼À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ zÁ½UÀ¼À£ÀÄß zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß JAzÀÄ §tÂÚ¸ÀĪÀ zɺÀ° ¥ÉưøÀgÀ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÆß EzÉà £É¯ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ..
CªÉÄjPÀzÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ F WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀëÄ®èPÀ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ ¤®ðQë¹zÀÄÝ E¸ÁèA zÉéõÀzÀ ¸ÀªÁ®£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä «¥sÀ®ªÁVªÉ. DzÀgÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ d£ÀgÀÄ, ¸ÀºÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ, ºÀvÉåUÉƼÀUÁzÀªÀgÀ ¸ÀºÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ F zÉéõÀ¥ÀÆjvÀ WÀl£ÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ©Ã¢V½zÀÄ ¥Àæw¨sÀl£É £ÀqɹzÁÝgÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀ vÁtUÀ¼À®Æè ªÀÄĹèA fêÀUÀ½UÀÆ ¨É¯É EzÉ JA§ WÉÆõÀuÉAiÀÄr ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ ªÀåPÀÛªÁVzÀÄÝ PÀ¥ÀÄà fêÀUÀ½UÀÆ ¨É¯É EzÉ  JA§ WÉÆõÀuÉAiÉÆqÀ£É ¸À«Ää½vÀªÁVzÉ. F WÀl£ÉUÀ¼À £ÀAvÀgÀzÀ°è C¯Á¨ÁªÀiÁzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ »jAiÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÁUÀjPÀgÉƧâgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ®èAiÉÄà xÀ½¹ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄj¢zÁÝgÉ.  ºÀ¯ÉèUÉƼÀUÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ CAUÁAUÀUÀ¼ÀÄ H£ÀªÁVzÉ.  vÀªÀÄä ªÉƪÀÄäUÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ªÀÄUÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÝ ¸ÀÄgÉÃ±ï ¨sÁ¬Ä ªÀÄÄAeÁ£ÉAiÀÄ ªÁQAUï ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ ªÀåQÛAiÉƧ⠣ÀqÉzÁqÀÄwÛzÁÝ£É , EzÀjAzÀ vÀªÀÄä ¥ÀwßUÉ ©üÃw GAmÁVzÉ JAzÀÄ £ÉgɪÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉƧâgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ¥ÉưøÀgÀÄ F ºÀ¯Éè £ÀqɹzÁÝgÉ. vÁªÀÅ ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ §A¢zÀÄÝ vÀªÀÄUÉ EAVèµï ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¸ÀÄgÉÃ±ï ¨sÁ¬Ä ºÉýzÀÝ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ºÀ¯Éè £ÀqɹzÁÝgÉ. DgÀA¨sÀzÀ°è vÀªÀÄä zÀĵÀÌøvÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹ ¥ÀwæPÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀÄgÉÃ±ï ¨sÁ¬Ä ¥ÉưøÀgÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥Á°¸À°®è JAzÀÄ DgÉÆæ¹zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdvÁAwæPÀ ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀeÁ ªÀiÁr §A¢ü¸À¯ÁVzÉ..
¸ÀÄgÉÃ±ï ¨sÁ¬ÄAiÉÆqÀ£É CªÉÄjPÀzÀ ¥ÉưøÀgÀ ªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß C¥À¨sÀæA±À, C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ WÀl£É JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. EzÀÄ CªÉÄjPÀzÀ°è PÀ¥ÀÄà ªÀtðzÀ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áån£ï CªÉÄjPÀzÀ ¥ÀæeÉUÀ¼À «gÀÄzÀÞ CªÉÄjPÀzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀ ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÉ. ¸ÀÄgÉÃ±ï ¨sÁ¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè £ÀqɹzÀ »jAiÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ d£ÁAVÃAiÀÄ »A¸É ªÀÄvÀÄÛ §§ðgÀvÉAiÀÄ°è QjAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀ MAzÀÄ «zsÁ£À EzÁVzÉ. vÀªÀÄä PÀÈvÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÉPÁqïð ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ CjwzÀÝ ¥Éưøï C¢üPÁj ¸ÀÄgÉÃ±ï ¨sÁ¬Ä ¥ÉưøÀgÉÆqÀ£É ¸ÀºÀPÀj¸À°®è ªÀÄvÀÄÛ DPÀæªÀÄtPÁjAiÀiÁV ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. PÀ¥ÀÄà ªÀtðzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áån£ï CªÉÄjPÀzÀªÀgÀ ºÀvÉå ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ CªÉÄjPÀzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ²PÉë¬Ä®èzÉ vÀ¦à¹PÉÆArzÁÝgÉ. CzÉà jÃw ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄzsÉå ¥ÀæªÉò¸À¢zÀÝgÉ ¸ÀÄgÉÃ±ï ¨sÁ¬Ä ¥ÀæPÀgÀtzÀ®Æè vÀ¦à¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ.

CªÉÄjPÀzÀ ¥ÉưøÀjUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ »AzÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÀ¥ÀÄà d£ÀjAzÀ ¨ÉÃ¥Àðr¹ UÀÄgÀÄw¸À®Ä, CxÀªÁ CgÀ§Azï zÀQët D¦üæPÁzÀ d£ÀjAzÀ ©ü£ÀߪÁV UÀÄgÀÄw¸À®Ä vÀgÀ¨ÉÃw  ¤ÃqÀĪÀÅzÀjAzÀ F ¸ÀªÀĸÉå ¥ÀjºÁgÀªÁUÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ CªÉÄjPÀzÀ°ègÀĪÀ ¨sÁIÄvÀzÀ £ÁUÀjPÀ ºÀPÀÄÌ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. §zÀ¯ÁV PÀ¥ÀÄà d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CgÀ¨ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÁUÀÆ zÀQët K¶AiÀiÁzÀ d£ÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ËºÁzÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁævÀÈvÀéªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸À¨ÉÃQzÉ. EzÀjAzÀ CªÉÄjPÀzÀ°è£À E¸ÁèA zÉéõÀ ªÀÄvÀÄÛ d£ÁAVÃAiÀÄ zÉéõÀªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ§ºÀÄzÁVzÉ.
EzÉà ªÉÃ¼É CªÉÄjPÀzÀ°è ¸ÀÄgÉÃ±ï ¨sÁ¬Ä ¥ÀmÉÃ¯ï ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀ ºÀ¯ÉèAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÀåPÀÛªÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ ªÀÄvÀÄæ DPÉÆæñÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è, ¨sÁgÀvÀzÀ°è d£ÁAVÃAiÀÄ zÉéõÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà ªÀtð «gÉÆâü ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀ §UÉÎAiÀÄÆ DvÁäªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃQzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÀ¥ÀÄà ªÀtðzÀ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè £ÀqÉzÁUÀ¯É¯Áè ¥ÉưøÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß Qæ«Ä£À¯ï ZÀlĪÀlPÉ CxÀªÁ «zÉò £ÁUÀjPÀgÀ PÉʪÁqÀ JAzÀÄ §tÂÚ¸ÀÄvÁÛgÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ d£ÁAVÃAiÀÄ zÉéõÀ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅ¢®è. ¨sÁgÀvÀzÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è F±Á£Àå gÁdåzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè £ÀqÉzÁUÀ ¥ÉưøÀgÀÄ F WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß d£ÁAVÃAiÀÄ zÉéõÀ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄĹèA ªÀ®¸ÉUÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤gÁ²ævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè £ÀqÉzÁUÀ®Æ CzÀ£ÀÄß §AUÁèzÉò CPÀæªÀÄ ªÀ®¸ÉUÁgÀgÀ «gÀÄzÀÞ £ÀqÉzÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ JAzÀÄ ¸ÀªÀÄyð¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÀÄwÃAiÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ «gÀÄzÀÞ »AzÀÆ §ºÀĸÀASÁåvÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ºÁUÀÆ ¥ÉưøÀgÀ PÉÆêÀÄÄ zÉéõÀ ªÀÄvÀÄÛ »A¸ÁvÀäPÀ PÀÈvÀåUÀ¼ÀÄ ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¥Àæ¨sÀÄvÀé ¥ÉæÃjvÀªÀÇ DVzÉ.  ©eɦ vÀ£Àß gÁdQÃAiÀÄ ¥Áæ§®å ºÉaѹPÉƼÀî®Ä C®à¸ÀASÁåvÀgÀ£ÀÄß zÉéö¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÉÆêÀÄÄ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdQÃAiÀÄ zÁ¼ÀªÁV §¼À¸ÀÄwÛzÉ. CªÉÄjPÀzÀ CzsÀåPÀë §gÁPï M¨ÁªÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è zsÁ«ÄðPÀ ¸À»µÀÄÚvÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è £ÀÆåAiÀiÁPïð mÉÊA¸ï ¥ÀwæPÉ ªÉÆâAiÀÄ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß DUÀ滹zÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀæzsÁ¤ £ÀgÉÃAzÀæªÉÆâ ¨sÁgÀvÀzÀ°è zsÁ«ÄðPÀ ¸ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß JwÛ»rAiÀÄĪÀÅzÁV WÉÆö¹zÁÝgÉ.  DzÀgÉ F WÉÆõÀuÉUÀ½AzÀ ¸ËºÁzÀðvÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. zÉéõÀ¥ÀÆjvÀ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ©eɦ ¸ÀA¸ÀzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀaªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÉÆâ ¸ÀPÁðgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃQzÉ. ªÉÆâ ¸ÀévÀB DgÉÆÃ¥À JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÉÆêÀÄÄ UÀ®¨sÉUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀzÀ PÀlPÀmÉAiÀÄ°è «gÉÆâü¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ «gÀÄzÀÞ ªÉÆâ¸ÀPÁðgÀ zÀªÀÄ£ÀPÁj ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛzÉ.  F ¤nÖ£À°è ©eɦ ¸ÀPÁðgÀzÀ gÀPÀëuÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. ªÉÆâAiÀÄ DqÀ½vÀzÀ¯Éèà UÀÄdgÁvï£À ªÀÄĹèA ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ «gÀÄzÀÞ £ÀPÀ° J£ïPËAlgï £ÀqɹzÀ ©eɦ CzsÀåPÀëjUÉ gÀPÀëuÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ZÁ¥É¯ï »¯ï WÀl£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉÃ±ï ¨sÁ¬Ä ¥ÀmÉÃ¯ï ªÉÄð£À ºÀ¯Éè , d£ÁAVÃAiÀÄ zÉéõÀ, E¸ÁèA zÉéõÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀƪÁðUÀæºÀ ¦ÃrvÀ »A¸É ¨sÁgÀvÀzÀ°ègÀĪÀAvÉAiÉÄà CªÉÄjPÀzÀ®Æè ¥ÀæZÀ°vÀªÁVzÉ JAzÀÄ ¤gÀƦ¸ÀÄvÀÛzÉ. F PÉÆêÀÄĪÁzÀ, E¸ÁèA zÉéõÀ ªÀÄvÀÄÛ d£ÁAVÃAiÀÄ zÉéõÀ ¨sÁgÀvÀ , EAUÉèAqï, CªÉÄjPÀ ªÀÄwÛvÀgÀ zÉñÀUÀ¼À°è ªÁå¥ÀPÀªÁV ºÀgÀqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ºÉÆÃgÁl CvÀåªÀ±ÀåªÁVzÉ.

Please Buy
Communist Manifesto
with an Introduction by Arindam Sen     
Published by CPI(ML) (Liberation)


±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀzÀ°è ¨ÉvÀÛ¯ÁzÀ zÀ°vÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£É
£Á ¢ªÁPÀgÀ
¨sÁgÀvÀzÀ ±ÉæÃtÂÃPÀÈvÀ eÁw ªÀåªÀ¸ÉÜ, F ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÆ® vÀ¼ÀºÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ H½UÀªÀiÁ£Àå ¥ÀgÀA¥ÀgÉ,  £ÀªÀÄä ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ ¥Àæ¨sÀÄvÀé ¥ÉæÃjvÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ªÀUÀð ¥ÀæeÉÕ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÁå¦ÛUÉƼÀ¥ÀqÀĪÀ J®èªÀ£ÀÆß £ÀÄAV fÃtÂð¹PÉƼÀÄîªÀ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ F J®è «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CjwzÀÝgÀÆ £ÀªÀÄä ¥ÀæeÁÕªÀAvÀ d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ EzÉà ¸ÁܦvÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀįÉèà vÀªÀÄä C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀÄîªÀ ºÀ¥ÁºÀ¦AiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ zÀÄgÀAvÀ. §ºÀıÀB ±ÉÆövÀ d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ªÀÄÄ£ÀßqÉUÉ ¸ÁܦvÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÁå¦Û¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀPÁ±ÀUÀ½gÀĪÀÅ¢®è JA§ ¨sÀæªÉÄ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß, ¸ÁªÀiÁfPÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß DªÀj¹zÉ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁVAiÉÄà ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ ¸ÀÛgÀzÀ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÄîvÀÛ¯Éà ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥Àæw¨sÀn¸ÀĪÀ, ºÉÆÃgÁqÀĪÀ ºÀ¥ÁºÀ¦ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. F ºÀ¥ÁºÀ¦AiÀÄ£ÀÄß ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀzÀ°è £ÀqÉzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è ¸ÀàµÀÖªÁV PÁt§ºÀÄzÀÄ.
ºÉÆÃgÁlzÀ ¸ÁUÀgÀPÉÌ ¸Á«gÁgÀÄ £À¢UÀ¼À£ÀÄß MAzÁV¸ÀĪÀ G£ÁäzÀzÀ ºÉeÉÓUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ºÉÆÃgÁlzÀ GvÁìºÀ ªÀÄvÀÄÛ G£ÁäzÀUÀ¼À£ÀÄß ¤¸ÉÛÃdªÁV¸ÀĪÀ ¸ÁUÀgÀzÀ ¸ÀĽAiÀÄ°è FdÄvÀÛ¯Éà ¸ÁܦvÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ ªÀtÂð¸À®Ä ¸ÁzsÀå ? F ºÀ¥ÁºÀ¦¬ÄAzÀ¯Éà £ÀªÀÄä ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è gÁf ¸ÀAzsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV PÁtÄvÀÛªÉ. ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£Éßà ¸ÉÆáÃn¸À®Ä ¸ÀeÁÓVgÀĪÀ AiÉÆÃzsÀgÀÄ PÁ®PÀæªÉÄÃt ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉƼÀUÉÆAzÁV §zÀ¯ÁªÀuÉUÁV ±Àæ«Ä¸ÀĪÀ ±Àæ«ÄPÀgÁV©qÀÄvÁÛgÉ. ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ zÀ¤UÀ¼ÀÄ F ±ÀæªÀÄfêÀ£ÀzÀ ¨sÁUÀªÁVzÀÄÝPÉÆAqÉà ¸ÁܦvÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀgÁPÀÄ ºÉüÀ¯ÁgÀA©ü¸ÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀÄ¢ÃWÀð ºÉÆÃgÁlPÉÌ ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ C¤ªÁAiÀÄð JA§ zÁ±Àð¤PÀ ªÀiÁwzÉ, DzÀgÉ ºÁ¢ PÀæ«Ä¹zÀAvɯÁè ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓAiÉÄà vÀ¥ÀÄà ºÉeÉÓ JAzɤ¸ÀvÉÆqÀVzÁUÀ ºÉÆÃgÁlzÀ zsÉåÃAiÀĪÉà ªÀåxÀðªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀªÀ®Ä ºÁ¢AiÀÄ° ¤AvÀÄ ºÉƸÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀĪÀ ºÀ¥ÁºÀ¦ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀzÀ zÀ¤UÀ¼À£ÀÄß ªÀA¢ªÀiÁUÀzsÀ zÀ¤UÀ¼À£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ d£ÁAzÉÆî£ÀUÀ¼À zÀÄgÀAvÀ.
F PÀªÀ®Ä ºÁ¢AiÀÄ ºÀ¥ÁºÀ¦UÀ¼Éà DvÀägÀwUÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁܦvÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉƼÀV£À C¢üPÁgÀzÀ ¦ÃoÀªÀ£ÉßÃgÀ®Ä DzsÁgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À®Æè ¸ÀºÀ F «zÀåªÀiÁ£À MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ¤¶ÌçAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ ºÁUÀÆ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÉÄïï ZÀ®£ÉUÉ PÁæAwPÁj ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¹zÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ vÀªÉÄäzÀÄj£À¯Éèà ¸ÁܦvÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ C¢üPÁgÀ ¦ÃoÀUÀ¼À£ÀÄß C®APÀj¹zÁUÀ,  ¤µÉâüvÀ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À ªÉâPÉUÀ¼À°è ¹éÃPÀÈvÀgÁV «gÁdªÀiÁ£ÀgÁzÁUÀ, wgÀ¸ÀÌøvÀgÁzÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÉâPÉUÀ¼À°è ¹éÃPÀÈvÀgÁV ¹éÃPÁgÁºÀðgÁzÁUÀ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°èAiÀÄÆ ªÀA¢ªÀiÁUÀzsÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀÄ£É ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁVAiÉÄà ±ÉÆövÀ ªÀUÀðzÀ ªÀåQÛAiÉƧâgÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÉÄÃ¯ï ¸ÀÛgÀzÀ°è «gÁdªÀiÁ£ÀgÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà CzÀ£ÀÄß ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ ªÀÄÄ£ÀßqÉ JA§ ¨sÀæªÉÄ DªÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÁ¸ÀÛªÀ JAzÀgÉ EAvÀºÀ ¨sÀæªÀiÁvÀäPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV C¹ävÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀÄAVºÁPÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦æÃvÁåzÀgÀUÀ½AzÀ C¦àPÉÆAqÀÄ ¸ÁéºÀ ªÀiÁqÀĪÀ ZÁtPÀå vÀAvÀæªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁd, »AzÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøw EwºÁ¸ÀPÁ®¢AzÀ®Æ C£ÀĸÀj¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÉ. EA¢UÀÆ ¥ÀæZÀ°vÀªÁVzÉ.
«±ÉõÀªÁV PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ°è zÀ°vÀ C¹ävÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀÄAVºÁPÀĪÀ MAzÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄ §ºÀıÀB zÀ°vÀ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ GUÀªÀÄzÉÆA¢UÉà DgÀA¨sÀªÁVzÉ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. eÁw ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉƼÀV£À ¯ÉÆÃ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß C£ÀÄPÀÆ®PÉÌ vÀPÀÌAvÉ §¼À¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà zÀ°vÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¨sÉÃzsÀ¨sÁªÀ ªÀÄÆr¹ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ£Éßà ²y®UÉƽ¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÄß CA¨ÉÃqÀÌgï PÁ®zÀ°èAiÉÄà PÁt§ºÀÄ¢vÀÄÛ. F ZÀPÀæªÀÇåºÀzÀ°è zÀ°vÀ ZÀ¼ÀĪÀ½ ¹®ÄPÀ¨ÁgÀ¢vÀÄÛ. DzÀgÉ ¸ÉÊzÁÞAwPÀ £É¯É ªÀÄvÀÄÛ vÁwéPÀ ¸É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀqÉUÀt¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ ¸ÁܦvÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¦vÀÆjUÉ ¸ÀÄ®¨sÀ vÀÄvÁÛVzÀݪÀÅ.  zÀ°vÀ-§AqÁAiÀÄ ¸Á»vÀåzÀ ªÉÄÃgÀÄ zÀ¤UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ PÁªÀÅ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¥Àæ¨sÀÄvÀé ¤AiÀÄAwævÀ ¸ÁܦvÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ²ÃvÀ¯ÁUÁgÀzÀ°è ¤¶ÌçAiÀĪÁzÀzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀ £Á®ÄÌ zÀ±ÀPÀUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À°è ¸ÀàµÀÖªÁV PÁt§ºÀÄzÀÄ. ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉƼÀVzÀÄÝPÉÆAqÉà §zÀ¯ÁªÀuÉUÁV ±Àæ«Ä¸ÀĪÀ ºÀ¥ÁºÀ¦ F «zÀåªÀiÁ£ÀPÉÌ PÁgÀt J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÀàµÀÖ.
ºÁUÁVAiÉÄà EPÀæ¯Á ªÀ¢Ã¯Áð J£ÀÄߪÀ DPÉÆæñÀzÀ zÀ¤UÀ¼ÀÄ PÁ®PÀæªÉÄÃt ¸ÉÆgÀUÀÄvÁÛ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß C¦àPÉƼÀÄîªÀ ¤nÖ£À°è ¸ÁUÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. ºÉÆÃgÁlzÀ ¸ÁUÀgÀPÉÌ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃQzÀÝ ¸Á«gÁgÀÄ £À¢UÀ¼ÀÄ ¢PÀÄÌ vÀ¦àzÀ vÉÆgÉUÀ¼ÀAvÉ CwÛvÀ ºÀgÀzÁqÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. F vÉÆgÉUÀ¼À QgÀÄ ¥ÀæªÁºÀzÀ°è ¹®ÄQ vÀªÀÄä C¹ÛvÀéªÀ£Éßà PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ zÀ°vÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ zÀ°vÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ C¹ävÉUÀ¼ÀÄ. PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀ ºÉeÉÓ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è UÁA¢üÃfAiÀÄ MqÉzÀ PÀ£ÀßqÀPÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. CA¨ÉÃqÀÌgï CªÀgÀ UÁæAyPÀ ¸ÀAªÀºÀ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ C¢üPÁgÀ ¦ÃoÀUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. DzÀgÉ F ºÉeÉÓ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼À £ÉgÀ¼ÀÄ E£ÀÆß UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À PËlÄA©PÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è, C¢üPÁgÀ gÁdPÁgÀtzÀ »vÀÛ°£À°è, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ°è £À®ÄUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¯ÁUÀÄwÛ®è.
PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÉÌ zÀ°vÀ ¸Á»wAiÉƧâgÀÄ CzsÀåPÀëgÁV, ¦ÃoÁgÉÆúÀt ªÀiÁr, ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ªÉÄgÉzÀÄ D±ÀAiÀÄ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà zÀ°vÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÉ ¸ÀAzÀ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ°è F ZÁjwæPÀ ªÁ¸ÀÛªÀUÀ¼ÀÄ PÀtägÉAiÀiÁzÀzÀÄÝ zÀÄgÀAvÀ.

Edited, published and printed by S. Bhattacharya for CPI(ML) Liberation from U-90, Shakarpur, Delhi-92; printed at Bol Publication,
R-18/2, Ramesh Park, Laxmi Nagar, Delhi-92;
Phone:22521067; fax: 22442790, e-mail: mlupdate@cpiml.org, website: www.cpiml.org
¥ÀæPÀluÉ ¹¦L ( JªÀiï- J¯ï) °§gÉõÀ£ï. ªÀÄÄAZÀÆt vÀAqÀ. PÀ£ÁðlPÀ.
jAiÀiÁeï ©°ØAUï. §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ gÉÆÃqï. ºÀÆr ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- 560048
Mob: 9483191035 e-mail: cpiml.karnataka@gmail.com
blog: cpiml-karnataka.blogspot.in  


ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 18, 2015

ML Update | 08 | 2015


ML Update

A CPI(ML) Weekly News Magazine

Vol. 18, No. 08, 17 – 23 FEBRUARY 2015

Challenge Islamophobic and Racist Violence in the US and India

 

The murder of three young Muslims in the US, followed by the brutal violence by US police on an aged Indian man, Sureshbhai Patel, have once again shone the spotlight on deeply entrenched Islamophobia and racism in the USA.

In Chapel Hill, North Carolina, a Muslim man Deah Barakat, his wife Yusor Abu-Salha, and her sister Razan Mohammed Abu-Salha were gunned down in their home by a white neighbor. The killer had been reportedly been expressing prejudice and hatred for the hijab worn by Yusor Abu-Salha, and had picked fights before with the Muslim family.

In a familiar pattern, the US police are trying to portray the killings as the consequence of a 'parking dispute' rather than an Islamophobic hate crime. This is reminiscent of the Delhi Police chief trying to portray targeted vandalization and desecration of churches in India's national capital as a 'robbery', comparable to 'robberies' of temples.

The US media also largely ignored and trivialized the murders, thereby reflecting their own unwillingness to recognize and challenge Islamophobia. But local people, including neighbours, co-workers, and fellow students of the three victims, came out in large numbers to protest the hate crime. On social media also, outrage over the killings spilt over with the 'Muslim Lives Matter' hashtag, striking a chord with ongoing protests against racist murders that had used the 'Black Lives Matter' hashtag.

Soon after, in Alabama, police officers slammed an old Indian man on the ground, breaking his neck and partially paralyzing him. Sureshbhai Patel was visiting his son's family to help take care of his baby grandson. Seeing Sureshbhai on a walk in the neighbourhood, a neighbor reported to the police that a "skinny black guy" was wandering about, leading him to fear about his wife's safety. Sureshbhai communicated to the police that he was from India and could not speak English. But the senior police officer threw Sunilbhai on the ground, grievously injuring him.

Initially the Alabama police put out a press release justifying the police brutality and blaming Sureshbhai for disobeying the police. But following diplomatic intervention by India, the police officer has been sacked and arrested.

It would be a mistake to assume that the police behaviour against Sureshbhai Patel was an aberration. The attack on Sureshbhai is part of a pattern of similar incidents involving police high-handedness and killings of Black and Latina people in the US. In fact, the senior police officer who attacked Sureshbhai was giving the younger trainee officer a lesson in routine racist high-handedness and brutality. Aware that his actions and words were being recorded, he kept up a commentary falsely implying that Sureshbhai was being non-cooperative and violent. And in incident after incident of killings of Black and Latina men, the US police have literally got away with murder. They would have got away in Sureshbhai's case too, were it not for the diplomatic issues involved.

Indian civil liberties activists in the US have pointed out that it is not enough to respond to the attack on Sureshbhai by 'educating' US police officers to distinguish Indian Hindus from Blacks, or from Araband South Asian Muslims. Instead, the effort must be to forge solidarity between Black and Arab communities as well as South Asians of all faiths, to resist the fresh surge in racism and Islamophobia in the US.

At the same time, our outrage over the prejudice and violence meted out to Sureshbhai Patel in the US, must also serve to make us introspect about xenophobia and anti-Black racism in India. When Black people are subjected to mob violence in India, the politicians and police here, too, tend to blame such violence on 'criminal activities' by 'foreign nationals' rather than on racist prejudice. When people from North Eastern states are attacked in Indian cities, the police try to claim that the incidents are random rather than racist. Violence against Muslim economic migrants and refugees alike tends to be justified, celebrated and promoted as action against 'Bangladeshi infiltrators'.

Communal hatred and violence, at the hands of Hindu majoritarian groups as well as by police, against religious minorities in India has been systematic and state-sponsored. The BJP continues to systematically use anti-minority hatred and violence to expand its presence across India. Following President Obama's remarks on the need to curb religious intolerance and by the scathing call by New York Times for Modi to break his silence, the Indian Prime Minister has finally declared his Government's commitment to uphold religious freedom of all Indians. But these vague statements are mere lip service, given that no action has been taken against members of Modi's own Cabinet and his team of MPs who have been at the forefront of the hate-mongering. Further, his words ring hollow in the face of the systematic persecution of activists who have been striving to pursue cases of communal violence in which Modi himself is implicated, and the systematic impunity to the BJP President and police officers who staged fake encounters of Muslim men and women in Gujarat on Modi's own watch.

The Chapel Hill murders and the assault on Sureshbhai Patel have reminded us all that Islamophobic, racist and xenophobic prejudice and violence are no less a problem in the US than in India. The way forward is for movements against communalism, Islamophobia and racism in India, the US, UK and other countries to join hands with each other in closer solidarity and united struggle.

 

Mid Day Meal Workers Struggles in Bihar


In the workshop organized by the party in Muzaffarpur on 21-22 September 2014, it was decided to intensify and speedup the process of uniting the mid-day meal workers in Bihar. Since of the 1, 86,000 mid day meal workers, nearly 1, 25,000 of them are women, it was further decided that it would be most appropriate to bring them together under the banner of AIPWA under the leadership of AIPWA leaders. In keeping with this decision, efforts were initially started to bring together the women mid day meal workers in four blocks of Patna district- Fatuha, Dulhin Bazar, Punpun and Paliganj. Their main demands are- 1) As per the resolution no. 2401/20.7.07 passed by the General Administration Department of Bihar, pay an honorarium of 15,000/- per month, on a regular basis (at present they are paid merely 1000/- per month); 2) All the cooks should be given the status of government employee and thereafter they should be provided the facilities due to a fourth class employee; 3) All the cooks should be given an identity card and a uniform; 4) All the cooks be provided with the benefits of ESI and EPF; 5) all the cooks should be included in the accident and health insurance policies; 6) Female cooks should be provided with the facility to avail maternity leave, emergency leave and special leave; 7) the pending honorarium of all the cooks should be immediately paid; 8) The honorarium due to all the employees be deposited in their account; 9) The cooks should not be made to job that are not a part of their job profile, such as cleaning school premises, cleaning toilets, washing utensils, etc.; 10) All the mid day meal workers should be treated with dignity and should not be threatened with expulsion threats.

Focusing on the above mentioned demands, demonstrations were held in Dulhin Bazaar on 28 January, in Paliganj on 29 January and in Punpun on 4 February. Prior to the demonstration in Punpun, a convention was also held on 1 February in which 45 mid day meal workers were also present. Nearly 150 mid day meal workers participated in the demonstration in Dulhin Bazar, 100 in Paliganj and about 200 in Punpun. The state AIPWA President, Com. Saroj Dubey was present in all the demonstrations and after each demonstrations, the charter of demands was presented to the block officers.

On 1st February, 2015, a unit of State Midday Meal Workers' Association was also established in a convention held in Fatuha in which nearly 225 mid day meal workers participated. They shared their difficulties and problems. The convention ended with the formation of 23 member committee and by a passing a resolution to ensure the success of the programmes undertaken for 12 February and 24 March 2015, in continuation of the early initiatives.

On 12 February 2015, thousands of midday meal workers under the banners of State School Midday Meal Workers' Association and AIPWA staged demonstrations in different districts in front of the district officials. In the state capital, Patna, the protest demonstrations were led by state AIPWA President Com. Saroj Chaubey, state AIPWA Jt. Secretary Com. Anita Sinha, Patna AIPWA Vice President cum Sinhi Panchayat head, Com. Asha Devi along with several other state and district level AIPWA leaders. In Bhojpur district, the protests demonstrations were led by AIPWA General Secretary Com. Meena Tiwari and in Nawada, they were led by the Com. Shashi Yadav, AIPWA Secretary. In Gaya, the protest demonstrations were led by Comrade Reeta Baranwaal and in Siwan, Comrades Sohila Gupta, Malti Ram, Kumanti Ram led the protests along with other leaders.

In the protest demonstrations held in Patna, the speakers pointed out how in Bihar, the mid day meal workers were being paid only Rs. 33/- day for only ten months in a year, despite working for nearly 8 to 8 ½ hours every day. This was in clear violation of resolution no. 2401/20.7.2007 of the Bihar government's Common Administrative Department according to which the workers were to be paid an honorarium of Rs.15,000/month. In protest demonstrations in different states, the workers pointed out how even the current wages were paid after considerable delays and not deposited in their accounts. The charter of demands of the mid day workers were submitted to the district officials of the different districts.


First State Convention of the Insaaf Manch in Bihar 

 

The 'Insaaf Manch' (Platform for Justice) was formed an year ago in Muzaffarpur to raise the voices of minorities, dalits and women. In one of its major initiatives, the Insaaf Manch had organized successful movements against witch hunting of minority youth who were falsely implicated by NIA in terror cases. In some of the cases relating to the Patna bomb blasts, the NIA had been forced to release boys whom it had initially picked up and tortured, and in one case, mass protests by villagers themselves had prevented NIA from being able to abduct and torture a young man.

The Insaaf Manch has also made significant interventions in the cases involving mass killings of Dalits. The Insaaf Manch held its founding Bihar State convention on 15 February 2015The convention was held at the Gate Public Library in Patna. CPI (ML) General Secretary Com. Dipankar Bhattacharya, President of the UP unit of Rihar Manch, Mohd. Shoaib Inqualabi, Convenor of the Inquilabi Muslim Conference, Com. Salim, and others participated in the conference.

Addressing the convention, Com. Dipankar Bhattacharya said that it is not the ruling class but the common masses who will set the political agenda of the country. The slogan of 'sabka saath-sabka vikas' (support of all- development for all) has been proved to be a lie. The issues of the common masses included- home, food, employment, land, peace and harmony and these were the agenda for people's struggles. After coming to power with a clear majority, BJP has speeded up the economic policies introduced in the 90's, is running the government mainly by way of ordinances and instead of fulfilling the promises it made to people, it has started working for the benefit of a handful of rich corporations and imperialist interests. Meanwhile the RSS has started showing its true colours and its cadre is enjoying complete support from the central government. The BJP government had not only compromised the sovereignty of the country by signing the nuclear deal but had also endangered the life of the citizens. However, the Delhi elections had shown that people were not pleased with the policies of the BJP government. He also spoke about how the youth from minority communities were being targeted in the name of fighting terrorism. The Insaaf Manch, he said, had proved to be a platform reflecting the concerns of democratic citizens for the young boys and men who are picked up and tortured by security agencies to falsely accuse them of terrorism.

Referring to the current political situation in Bihar, Com. Dipankar pointed out that while on one hand, Nitish Kumar who had initially made Jitan Ram Manjhi the CM of Bihar was now bent on having him removed. On the other hand, BJP which had over the years provided political patronage to those responsible for the numerous mass killings of Dalits and had compared Ranveer Sena chief Brahmeshwar Mukhiya to Gandhi, was now trying to prove itself as a well wisher of the Mahadalits by supporting Jitan Ram Manjhi. The attitude of both the JD (U) and the BJP towards Mahadalits is evident from their own actions.

Com. Salim, the national convenor of the Inquilabi Muslim Conference, in his speech said that in times when the fascist forces were trying to run their dictatorship in the country and the secularism and democracy were under threat, the struggles fought by the Insaaf Manch in Bihar were indeed laudable. He cautioned that the attempts of the BJP to destroy the secular fabric of the country and compromise it's sovereignty for the benefit of handful of individuals and the US, will be strongly resisted and defeated.

Prof. Jameel Saheb, Anwar Hussain, Islamuddin, Neyaz Ahmad, Shahid Muzaffarpuri, Manoj Manzil and several other leaders also addressed the convention. In their speeches, they all pointed out that the minority communities had now understood how the ruling parties assumed silence on the question of justice be it in the case of witch hunting of Muslim youth in the name of terrorism or on the issue of justice to the victims of mass killings of Dalits in Laxmanpur Bathe and Bathani Tola. They spoke about the hope of justice that the Insaaf Manch had been able to inspire among the minorities and the Dalits through their various initiatives and interventions.

Towards the closing of the convention, a 57 member state level committee was formed with Mohd. Iftekhaar Aalam as the President and Suraj Kumar Singh as the Secretary. 


Workshop for women workers in Uttar Pradesh


A workshop for women workers was jointly organized by AIPWA and AICCTU in Kanpur on 25 January 2015. The women workers who participated in the conference included women working in factories, nursing homes and laundries in Kanpur and also the mid day meal workers in the state primary schools. Addressing the participants, state Jt. Secretary of AIPWA Com. Kusum Verma said that in the present times when the current government was planning to introduce several anti-workers' policies and laws, it was important that the workers working in different areas unite to resist and defeat such moves. She added that women workers had to put with double oppression. From home to work, they had to face insecurity and discrimination. She pointed out that provisions like day care facilities at work places for children of working women, double wages for overtime and secure transportation service for women working in night shifts were integral parts of labour laws and that AIPWA and AICCTU would unite working women to assertively raise these demands and ensure equal wages and dignified working conditions for women. Addressing the workshop, the district president of AIPWA, Com. Shivani Verma said that under the present system, working women have to play a dual role in societal development. One hand they have to take up the responsibility of raising their children and on the other hand participate in the production process. However given the patriarchal structures, they have to face oppression on both fronts. During the workshop, the honorary President of AIPWA, Com. Vidya Rajwar that there were provisions for providing free education to the children of working women and for providing them with cycles for the purpose of commutation under the 'U.P. Buildings and other construction workers welfare ordinance' and these could be availed only by mobilizing and uniting with organization's struggles.


Construction Workers' Protest in Lucknow


On 22 December 2015, nearly 300 construction workers demonstrated outside the office of Deputy Labour Commissioner under the banner of the AICCTU affiliated Construction Workers' Union, to protest against the obstacles being posed in the registration and delivery of benefits to the workers and in support of their basic rights. Secretary of the Construction Workers Union, Nomi Laal, other leaders of construction workers- Kaamta Prasad, Bhanumati, Keshav Mishra, Geeta ji, District in charge of CPI (ML) Com. Ramesh Singh Sengar, leader of Railway Workers' Union, Com. Magan ji and Scooter India Workers' Union Aarbi Singh addressed the protest demonstration. The leaders pointed out the big scale rigging that was taking place and also that for long they had they been demanding that the opinions of the registered workers' unions be taken into account. However no heed was being paid to these demands. Our union has been demanding that basic provisions such as night shelters at labour sites, toilets, tin shades for resting purpose and safe drinking water facilities be provided to the construction workers. However, neither has any action been taken so far by the concerned authorities, nor have they even bothered to provide any updates regarding the progress on the aforementioned demands. Several speakers also raised the demands of providing identity cards and ration cards to all the workers who had come from the outside states such as Bihar, Jharkhand, and Chhattisgarh or even from districts in UP outside Lucknow. They also demanded that the names of these workers, who had given their sweat and blood for the development of Lucknow, be added in the BPL list and they should be given places to stay. The speakers also pointed out that while certain provisions did exist for the registered workers such as provision of Rs.1,00,000/- for building house for workers who have land, it was unlikely for a construction worker to have land in Lucknow. During the protests, list of demands were submitted to the concerned authorities which included- 1) Camps be organized on construction sites on specified dates and time for the registration of construction workers; 2) Provisions such as toilets, tin shades for taking rest and drinking water facility, be made available on construction sites; 3) All construction workers be issued red ration cards and their names be included in the BPL list; 4) Colonies should be established for providing housing facilities to construction workers; 5) There should be effective mechanisms to ensure that wages usurped by the building owners or builders be paid to the workers; 6) There should effective mechanisms to ensure that the provisions and benefits guaranteed to the workers through various laws are made available to them.


Protest against Hindu Mahasabha's threats on valentines day

The Akhil Bharat Hindu Mahasabha had issued threats prior to 14 February that couples seen holding hands or displaying any other form of affection publicly on the Valentine's Day would be forcibly married off. The Hindu Mahasabha had further warned of conducting ghar waapsi in case of inter-religious couples. Responding to such anti constitutional diktats that reflect utter disdain towards individuals' freedom to choose and express, several progressive organizations including AISA and JNUSU, called for a protest outside the Hindu Mahasabha office in Delhi on 14 February 2015. In a creative form of protest, the students and youth had come with garlands and musical instruments daring the Hindu Mahasabha cadre to carry out their threats of marrying them. The protestors included couples belonging to different religions, castes and sexual identities. They raised slogans on the lines of "Fall in love, not in line"; "No Man shall be discriminated for wearing a sari and no woman shall be violated for a short skirt"; "In love, our consent is all that matters, we neither fear your threats, nor your fetters"! However, the Delhi police instead of protecting the rights of common citizens and taking actions against those who had issued threats chose to cordon off the area outside the Mahasabha office and detain the protestors who were only asserting their right to choice and expression. While the political patronage accorded to the threat issuing cadres of saffron brigade was clearly evident, the students and youth demonstrated that they were not the ones to bow done in face of such right wing threats.

Edited, published and printed by S. Bhattacharya for CPI(ML) Liberation from U-90, Shakarpur, Delhi-92; printed at Bol Publication, R-18/2, Ramesh Park, Laxmi Nagar, Delhi-92; Phone:22521067; fax: 22442790, e-mail: mlupdate@cpiml.org, website: www.cpiml.org